Mobile menu

Umělecké centrum

CED zastřešuje činnost tří unikátních, umělecky autonomních scén, které produkují a celoročně uvádějí odvážná umělecká díla – Divadla Husa na provázku, HaDivadla a platformy pro performativní umění Terén.

Prostřednictvím těchto divadel CED zkoumá a rozvíjí současné podoby scénického umění a vytváří stabilní prostředí pro umělecký experiment a hledání nových forem divadelního jazyka ve vztahu k současným podobám jiných uměleckých disciplín. CED podporuje dramaturgickou a estetickou diverzitu všech tří scén, které chápou svou činnost jako nástroj k poznávání světa a spoluutváření jeho budoucnosti.

Progresivní městská organizace

CED cílevědomě reflektuje a rozvíjí úlohu městem zřizované kulturní instituce. Svou činnost formuluje v souladu s dlouhodobou kulturní vizí města Brna a v životném vztahu k dynamicky se proměňujícímu společenskému a kulturnímu kontextu. Úlohu městské organizace naplňuje progresivní provozní praxí - CED usiluje být sociálně bezbariérovou a ekologicky citlivou institucí, schopnou vytvářet důstojné pracovní podmínky a využívat technologické inovace.

Veřejná služba

Vlastní činnosti CED rozumí jako veřejné kulturní službě. Občansky zodpovědná činnost instituce podává kritickou společenskou reflexi prostřednictvím vlastní umělecké tvorby jako i návazných programů. CED je otevřeným fórem veřejné diskuze a aktérem společenských změn.

Odbornost a vzdělávání

CED koncepčně připravuje doprovodné a vzdělávací programy v podobě dramaturgických úvodů, přednášek, diskuzí a dalších formátů, které mají za cíl rozšiřovat komunikační bázi vlastních inscenačních projektů a odborný zájem o scénická umění. Tato snaha je dále soustředěna v provozu veřejnosti otevřené knihovny a archivu a ve vydavatelské činnosti odborného časopisu CEDIT.

Otevřenost a spolupráce

CED je aktivním partnerem a iniciátorem spolupráce. Jako městská organizace vytváří dlouhodobý kontakt s tuzemským i mezinárodním kulturním kontextem, nejen v podobě distribuce vlastních a hostujících produkcí, ale i v budování užších tvůrčích vazeb a kulturního dialogu. CED aktivně vstupuje do spoluprací s kulturními organizacemi města Brna - s akademickými institucemi, neziskovými organizacemi či občanskými hnutími a s dalšími aktéry kulturního a veřejného života.

foto z akce Šijeme roušky 3/2020
foto z akce Šijeme roušky 3/2020

Komunita, sousedství a prostor pro setkávání

CED vytváří prostředí podněcující setkávání lidí v živém dialogu. Dlouhodobě usiluje o propojování různých společenských vrstev a komunit, narušování sociálních bariér a pozitivní konfrontaci ideově či názorově opozičních skupin. Umělecká činnost CED je otevřená široké veřejnosti a zároveň je schopná oslovovat náročnou a odbornou veřejnost. Prostory CED jsou vyhledávány také jako místo trávení volného času a v kontextu historického centra města Brna vytváří otevřené sousedské prostředí.

english